Yhdistyksen säännöt

Hollolan Kotiseutuyhdistys ry

Säännöt

Nimi ja Kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hollolan Kotiseutuyhdistys r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Hollolan kunta ja toimialue Hollolan kunnan alue.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

Jäsenistö

Yhdistyksen jäseniä ovat

 1. varsinaiset jäsenet
 2. kannattajajäsenet ja
 3. kunniajäsenet.

Varsinaisia jäseniä voivat olla 15 vuotta täytteneet henkilöt, kannattajajäseniä oikeuskelpoiset yhteisöt. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy johtokunta, kunniajäsenet kutsuu johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokous.

Kunniajäseniksi voidaan kutsua yhdistyksen toimintaan erityisen ansiokkaasti osallistuineita tai sen tavoitteita merkittävällä tavalla tukeneita henkilöitä.

Varsinaiset jäsenet ja kanttajajäsenet maksavat vuosittain vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta. Jäsenyys lasketaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäsenyys on hyväksytty.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen, joka on jättänyt täyttämättä jäsenvelvollisuutensa.

Kokoukset

Yhdistyksen varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään vuosittain ennen huhtikuun loppua. Lisäksi johtokunta voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Johtokunnan on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle, mikäli vähintään 10 yhdistyksen jäsentä sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten vaatii.

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vuosikokouksen määräämällä tavalla ilmoittamalla siitä kirjeellisesti jokaiselle jäsenelle tai paikkakunnalle leviävässä sanomalehdessä, josta vuosikokous päättää. Kokouskutsu on toimitettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen vuosikokouksessa

 1. valitaan kokousen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 2. todetaan kokouksen osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit sekä tilintarkastajien lausunto
 4. päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 5. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
 6. määrätään jäsenmkasun ja kannattajajäsenmaksun suuruus
 7. päätetään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
 8. hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio
 9. valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi
 10. valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle
 11. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille yksi varamies tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa
 12. päätetään äänivaltaisten edustajien valitseminen Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen
 13. päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta
 14. käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa vosikokoukselle esittää.

Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa vuosikokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu kalenterivuodeksi valittu puheenjohtaja sekä yhdeksän (9) kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista vuosittain kolme (3) on erovuorossa. Lisäksi johtokuntaan kuuluu Hollolan kunnan nimeämä edustaja, jolla puhe- ja äänivalta. Jäsenten erovuorot määrään ensin arvan, sitten vuoron mukaan. Yhdistyksen puheenjohtajana voi yhtäjaksoisesti toimia enintään kymmenen (10) vuoden ajan, samoin johtokunnan muuna jäsenenä.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.

Johtokunta voi asettaa sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia, pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään neljän jäsenen ollessa läsnä.

Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä.

Talous

10§

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on jätettävä tilintarkastajille vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa johtokunnalle vähintään neljätoista (14) päivää ennen vuosikokousta.

11§

Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseksi matkailu-, myynti- ja kustannustoimintaa sekä asianmukaisella luvalla järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

12§

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (¾) annetuista äänistä.

13§

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (¾) annetuista äänistä.

14§

Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen sekä huolehditaan arkiston, museokokoelmien ja yhdistyksen muun omaisuuden säilymisestä jonkin oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.

Hyväksytty Hollolan Kotiseutuyhdistys ry:n vuosikokouksessa 23.4.1998